Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

Jiné dotace a granty

 

 

GRANTY PRO MLADÉ:

NADACE O2 

Název programu je Think Big a zaměřuje se na podporu neformálních skupin mladých lidí, kteří mají nápad a chtějí jej realizoavat. Více na www.o2thinkbig.cz

 

MAKE A CONNECTION

je program zaměřený na pozitivní rozvoj mladých lidí. Make a Connection je určený všem mladým lidem ve věku od 16 do 26 let v celé České republice. Hlavním posláním programu Make a Connection je podpora dobrovolnictví a aktivního zapojení  mladých lidí do komunity, ve které žijí.

 

 


 

 

DOTACE A GRANTY ZLÍNKÉHO KRAJE

Každoročně vyhlašuje Zlínský kraj různé dotační programy - podpora jde z různě zaměřených fondů (např. mládež, sport, podpora kulturních aktivit, vzdělávání, podpora včelařů atd.).

 

ROP STŘEDNÍ MORAVA 2007 - 20013

Cíl regionálních operačních programů se zaměřuje na urychlení rozvoje regionů ČR, na zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a na posílení kvality života obyvatel ve městech a na venkově, při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů. V České republice je schváleno celkem 7 Regionálních operačních programů. Zlínský kraj je součástí regionu soudržnosti NUTS II Stření Morava.

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 - 2013

Cílem Programu rozvoje venkova je rozvoj venkovského prostoru formou trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření, zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a potravinářství. Program bude také podporovat rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti a posílit sounáležitost obyvatel ne venkově. Více informací je na www.mze.cz nebo www.szif.cz 

 

DOTACE PRO VČELAŘE

Podmínky získání dotace získáte v příručce pro žadatele: Včelařská dotace krok za krokem.

 

OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 2007 - 2013

Podpora udržitelného, integrovaného ekonomického, environmentálního, sociálního a kulturního integrovaného rozvoje.

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.

 

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007-2013 celkem 15 programů podpory. Finanční prostředky z nich budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.

 

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

 

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Podnikání není jen pořizování nemovitostí a strojů, jsou to především lidé, kteří pracují. Státní podpora se dosud zaměřovala především na tvorbu pracovních míst. Zaměstnavatelé ale často řeší také to, že pravidelné investice do zvyšování kvalifikace zaměstnanců představují stále významnější položku jejich rozpočtu. Důležitou součástí podpory podnikání z evropských fondů je tak podpora rozvoje lidských zdrojů – ať už se jedná o dotace na školení zaměstnanců nebo zavádění standardů jejich rozvoje. Podstatnou součástí rozvoje lidských zdrojů v České republice je samozřejmě také vzdělávání. Zaměřili jsme se tedy na podporu spolupráce institucí terciárního vzdělávání (vyšší odborné školy a vysoké školy) s podniky.

 

PROGRAMY A DOTACE PŘES MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Programy a dotační tituly poskytované prostřednictvím ministerstva jsou v této sekci uspořádány dle činností ministerstva v oblastech regionální politiky, bytové politiky, podpory nestátních neziskových organizací a v oblasti strukturálních fondů, především pak u operačních programů, kde je řídícím orgánem ministerstvo. Nedílnou součástí dotačních titulů ministerstva pro místní rozvoj je také podpora výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Programy se zaměřují na podporu výzkumu a vývoje, která přispívá k celkovému rozvoji regionů se zřetelem na podporu zavádění nových technologií a inovací a posilování kapacit výzkumu a vývoje.

 

NADACE VIA

Nadace VIA je soukromá nezávislá česká nadace, která vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v Československu od roku 1990. Nadace VIA: pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje, pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice.

 

» Aktuality

Uzavření kanceláře MAS

(22.10.2020)
» více zde
 

Seznam vybraných, nevybraných a náhradních projektů výzev č. 3. a 6. IROP

(19.10.2020)
» více zde
 

Podpora obnovy a rozvoje venkova

(16.10.2020)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

říjen 2020
 
 
 
 1
 3
 4
 5
 6
 7
 9
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

image.png

 

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí